feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr
A+ A A-

Elektrická měření - osciloskopická měření

osciloskop

Základní a speciální  osciloskopická měření

Měření napětí – měřené napětí přivádíme na vertikální vstup Y přímo, nebo pomocí měřící sondy, je-li třeba, zmenšíme jeho velikost odporovým děličem

Měření proudu – proud měříme nepřímo tak, že snímáme  napětí na malém rezistoru, který zařadíme do obvodu I=U/R

1

 

Měření kmitočtu

2

Měření fázového posunu

  • metoda elipsy - časová základna je vypnuta
  • Připojíme fx na vstup X – objeví se svislá úsečka, nastavíme zesílením vertikálního zesilovače X délku úsečky, kterou si zapíšeme.
  • Odpojíme fx a přivedeme fy na vstup Y – objeví se vodorovná úsečka, zesílením horizontálního zesilovače Y nastavíme shodnou délku úsečky jako na ose X 
  • Připojíme zpět fx na vstup X . Na osciloskopu se objeví elipsa, kružnice nebo přímka.

A(A´) kanál X osciloskopu (vstup A)

B(B´) kanál Y osciloskopu (vstup B)

 116a

Fázový posun φ vypočteme podle vztahu

A délka úsečky mezi dvěma průsečíky elipsy
s osou X

B je celková výška elipsy

Grafickým výsledkem skládání dvou navzájem kolmých kmitů v rovině jsou Lissajousovy obrazce, které se používají k porovnání dvou frekvencí a jejich fází. Je-li vzájemný poměr frekvencí celočíselný (1:2, 2:3, 5:7, ...) jsou obrazce zřetelně pozorovatelné. Navíc, pokud je poměr frekvencí racionální číslo, jsou křivky uzavřené. Pro jednotlivé kmity pak v osách X a Y platí:

faze2

Pro zjištění fázového posuvu odečteme jednotlivé fázové posuvy od sebe:

faze3

Pokud je fázový posun roven nule, získáváme základní tvar křivky. Výsledný pohyb reálného tělesa či bodu při skládání dvou vzájemně kolmých kmitů souměřitelných frekvencí, amplitud a počátečních fází bude periodický.

Měření provádíme na dvoukanálovém osciloskopu, časové základny spouštěny současně. Délku periody je dobré nastavit na 72 mm, potom je 1mm 5°.   

faze

Měření je samozřejmě velmi pracné, časově náročné a nepřesné. V příloze (zip) je jednoúčelová aplikace, jejímž autorem je Michal Minařík, umožňuje počítačové modelování Lissajousových obrazců (lissa.exe).

 

Měření amplitudy:

 4

 

Časová základna:

Generátor, který dodává na vstup horizontálního zesilovače napětí, které se zvyšuje lineárně s časem, má proměnný kmitočet a možnost synchronizace. Nejčastěji měříme osciloskopem harmonické napětí časově rozvinuté.

5


Synchronizace:

Pohyb paprsku zleva doprava musí začínat vždy ve stejném okamžiku průběhu měřeného napětí, jinak by obraz nebyl nehybný.  

n=fx/fčz

(n = celé číslo; fx – frekvence měřeného U; fčz – frekvence napětí časové základny)

V určitém bodě průběhu zobrazovaného signálu je odvozen krátký časový impuls, který spustí časovou základnu. - Při periodickém průběhu je spouštěcí impuls odvozován ze stále stejného bodu.

Napětí pro synchronizaci lze odebírat z měřeného napětí (interní synchronizace), z externího zdroje nebo z napětí sítě (externí synchronizace).

6

 

Blokové schema osciloskopu:

Osciloskop2

 

ROZDĚLENÍ OBRAZOVEK PODLE VYCHYLOVÁNÍ:

a) Elektrostatické vychylování:
Vychylování paprsku se provádí destičkami na které je přivedeno napětí

Použití: Osciloskopy

obr1


b) Elektromagnetické vychylování:
O vychylování paprsku se starají vychylovací cívky

Použití: Televize a monitory

obr2

 

Princip vychylovacích cívek:

 

 obr3

 

 

Komentáře   

#2 Martin Pihrt 2014-01-27 16:58
Dobrý den, článek jsem upravil.
Zde je postup: http://elm.tym.sk/4r-pdf/4-13.pdf děkuji MP
#1 janko hrasko 2014-01-27 09:54
mereni fazoveho posunu - to je čo za nezmysel? body pre meranie vzdialenosti B podla obrázka je možné odhadnúť ako maximálnu amplitúdu v smere osi Y.. ale čo za body sú pre A?
nemyslíte, že by bolo dobré pre neznalých trošku to popísať v texte, ako tie body určiť, a čo vlastne majú odmerať?

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.