feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr
A+ A A-

Arduino UNO - Merkur třídička kuliček - FOTO ze stavby - merkur

Seznam článků

Merkur - foto ze stavby prototypu

Sestava násypky
Násypka souží jako zásobník míčků. Míčky z násypky odebírá vozík.
Díly použité pro násypku:
1024 – 1 ks
1051 – 22 ks
1052 – 22 ks  
1058 – 3 ks
1074 – 3 ks
1150 – 1 ks
2035 – 2 ks
3035 – 1 ks 

 

Matičky šroubujte z „vnější“ strany, aby nebránily volnému pohyb míčků. Po sestavení přezkoušejte volný pohyb míčku.

Dráha
Po dráze se pohybuje vozík. Dráha nese pohon – motor. Horní kolejnice dráhy s palci řídí uvolňování míčků z vozíku. Na dráze je upevněna násypka a doraz pro zachycení a uvolnění míčků. Sestava dráhy je složena z jednotlivých podsestav.
Horní kolejnice
Díly použité pro horní kolejnici:
1029 – 2 ks
1028 – 1 ks
2031 – 1 ks
1039 – 4 ks
1051 – 10 ks
1052 – 10 ks

Pojezdová kolej
Díly použité pro kolej:
1029 – 4 ks
1027 – 2 ks
2076 – 2 ks
2050 – 1 ks
1075 – 2 ks
1122 – 2 ks
1400 – 1 ks
1040 – 1 ks
1051 – 24 ks
1052 – 24 ks

Stojiny
Díly použité pro stojiny:
1027 – 4 ks
1024 – 1 ks
1073 – 2 ks
1021 – 2 ks
2020 – 2 ks
1078 – 2 ks
1002 – 1 ks
1101 – 1 ks
1101 – 1 ks
3031 – 6 ks
1051 – 35 ks
1052 – 32 ks
1055 – 1 ks
1054 - 1 ks
Lanko – 2 ks    

Sestava dráhy
Díly pro sestavu dráhy:
1051 – 6 ks
1052 – 6 ks
Pojezdová kolej
Horní kolej
Levá stojina
Pravá stojina

Montáž násypky
Násypku namontujte na dráhu. Doplňte záchytné táhlo míčku a seřiďte tak, aby míček nevypadával.
Díly použité pro montáž:
Násypka
Dráha
2060 - 1 ks
1041 – 1 ks
1051 – 3 ks
1052 – 3 ks

Záchytné táhlo zajišťuje míček v násypce. Táhlo drží v klidové poloze vratná pružina tvořená plastovými destičkami.

Násypku našroubujte na dráhu k pravé stojině. Překontrolujte volný pohyb vratné pružiny a sepnutí elektrického kontaktu tvořeného pevným stavitelným kontaktem (šroub 1055) a pohyblivým kontaktem (šroub 1052) na plastových deskách (2020). Po montáži záchytného táhla seřiďte vzájemnou polohu kontaktů, táhla a kola 1041. Míček musí být v násypce táhlem zachycen a při uvolnění míčku musí dojít k sepnutí kontaktu (viz kontrola vozíku). Zároveň nastavení kontaktu blokuje další posun hřídele – hřídel nesmí vyjet z otvoru v násypce.

Sestava vozíku
Vozík odebírá míčky z násypky a rozděluje je do zásobníků podle barev.
Díly použité pro vozík:
1024 – 2 ks
1027 – 2 ks
1031 – 1 ks
1036 – 1 ks
1040 – 4 ks
1041 – 2 ks
1050 – 1 ks
1051 – 19 ks
1052 – 15 ks
1053 – 3 ks
1055 – 1 ks
1061 – 2 ks
3061 – 1 ks
1102 – 1 ks
2058 – 1 ks
2020 – 1 ks
4031 - 1ks
1007 – 1ks

Závora a pružný palec.

 

Pohyb závory vymezují zarážky.

Testování vozíku
Vozík můžete otestovat až po sestavení dráhy s násypkou. Mechanické díly musíte seřídit tak, aby prováděli následující funkce:

Rozteč kol upravte podle kolejnic. Vozík se musí pohybovat volně.

Nastavte vzájemnou polohu pružného palce a zarážky.

Při pohybu vozíku „vlevo“ ve směru šipky se pružný palec „vyhne“ a „obejde“ zarážku. Závora se nezvedne.

Při pohybu „vpravo“ ve směru šipky se pružný palec zarazí o zarážku. Tím se začne otáčet a zvedne závoru. Po opuštění zarážky se závora vlastní vahou vrátí zpět.

Přijíždějící vozík odtlačí záchytné táhlo.  Uvolněný míček spadne do vozíku a blokuje uvolnění dalšího míčku z násypky.

Zároveň záchytné táhlo zatlačí na vratnou pružinu (plastové desky) a sepne elektrický kontakt.

Po odjezdu vozíku vratná pružina zatlačí záchytné táhlo zpět a tím zabrání uvolnění dalšího míčku.

Vratná pružina (plastové desky) se vrátí do původní pozice a tak rozpojí elektrický kontakt.

Při pohybu ve směru šipky „obchází“ pružný palec zarážky. Závora se nezvedá, míček není uvolněn.

Při pohybu „zpět“ naráží pružný palec na zarážku a závora se zvedá. Tím se míček uvolní a vyklouzne z vozíku (do připraveného zásobníku). Úhel natočení mezi pružným palcem a závorou musí být takový, aby závora míček vypustila.

Pravé vedení
Kladky vedou motouz od vozíku k motoru. Kolo 2043 nasazené na hřídel nesmí blokovat pohyb vozíku (viz montáž fotodporu).
Použité díly:
1061 – 1 ks
1062 – 1 ks
1050 – 4 ks
1040 – 1 ks
1048 – 1 ks
(2043 – 1 ks)

Kolo nesmí blokovat pohyb vozíku.

Kladku nastavte na střed (proti šroubu na vozíku).

Kladka je volně posuvná, vystředí se automaticky.

Napínací vahadlo a levé vedení
Použité díly:
2061 – 1 ks
1060 – 1 ks
1050 – 3 ks
2050 – 4 ks
1015 – 2 ks
4031 – 3 ks
1051 – 6 ks
1052 – 6 ks

Vahadlo nese napínací kladku. Pozor na rozteč pásků (montáž). Kladky umístěné ve vahadle se musí otáčet volně.

Pohyb vahadla mění polohu napínací kladky a tím i napnutí motouzu. Po montáži přezkoušejte volný pohyb vahadla.

Vahadlo je upevněno otočně na hřídeli. Polohu vahadla i kladky na hřídelích vymezují stavěcí kroužky 1050 a 2050. Na vahadlo instalujte kladku.

Napínací zařízení a poruchový spínač
Použité díly:
1063 – 1 ks
2062 – 1 ks
3049 – 1 ks
1050 – 1 ks
1042 – 2 ks
1049 – 1 ks
1002 -1 ks
1003 – 1 ks
2020 – 2 ks
2031 – 1 ks
1051 – 7 ks
1052 – 7 ks
Vodiče – 2 ks
1094 – 1 ks

Elektrický kontakt pro indikaci levého dorazu. Druhý pól kontaktu tvoří kolo (umístěné na táhle).

Napínání motouzu zajišťuje pružina. Síla pružiny se přenáší na vahadlo pomocí táhla.

Posunem pojistného kroužku měníte napětí pružiny a tím i sílu napínající motouz přes vahadlo. Příliš volný motouz prokluzuje na kladce motoru, příliš přitažený se rychle opotřebuje.

Pokud dojde k zablokování vozíku při pohybu „vlevo“ vzroste síla působící na napínací vahadlo. Tím dojde k posunu táhla a kola. Kolo se dotkne kontaktu a tím se uzavře elektrický obvod. Při seřízení musíte nastavit mezeru mezi kolem a kontaktem tak, aby k sepnutí kontaktu docházelo pouze při zablokování vozíku (dosažení levého kraje dráhy). Obdobě při zablokování pohybu vozíku při chodu „vpravo“  se vahadlo uvolní a kolo se posune opačným směrem. Tento jev nebyl v dané konstrukci využit.

Montáž vozíku
Vozík je po dráze poháněn motorem pomocí motouzu. Vedení motouzu zajišťují kladky. Potřebné napnutí motouzu zajišťuje pružina s napínacím zařízením. Změny napnutí (pohyb napínacího zařízení) indikují změnu sil při posunech vozíku a jsou využity pro signalizaci problémů při posunu vozíku.
Upevnění motouzu na vozík
Použité díly:
1002 – 2 ks
1098 – 4 ks
1090 – 1 ks
1051 – 2 ks

Motouz provlečte páskem 1002 a zahněte zpět. Uzel není nutný, motouz bude sevřen podložkami.

Pásek s provázkem nasuňte na šroub v čele vozíku. Nasuňte podložku.

Sestavu přitáhněte matičkou. Motouz je sevřen mezi podložky, pásek usnadňuje montáž.

Vedení motouzu na pravé straně.

Vedení motouzu na levé straně. Před natažením motouzu povolte pružinu.

Vedení motouzu u motoru. Motouz jeden krát omotejte kolem kladky.

Při manipulaci zajistěte vozík proti uvolnění gumičkou 2309. Samotný motouz neudrží vozík na dráze.

Přitažením pružiny napněte motouz.

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.